Get Adobe Flash player

GDPR

Vážená/ý pán/paní, klienti,

Týmto spĺňame GDPR (General Data Protection Regulation) Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov, ktoré je prijaté Európskym parlamentom a Radou (EÚ). V súvislosti s týmto nariadením došlo k zmene pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a dňa 30.1.2018 vstúpil do platnosti nový zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záujemca o rešenie dlhov nám dáva súhlas so zpracovaním osobných údajov.

Na základe § 19 a 20 zákona c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (dalej ako „ZOOU“), ako aj v zmysle cl. 13 a 14 Nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o

ochrane údajov) (dalej ako „GDPR“) si Vás týmto dovolujeme informovat o spracovávaných osobných

údajoch.

Identifikácia Prevádzkovatela:

ZASTAVDLUHY s.r.o., Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Mierové nám. 14, 911 01 Trenčín, P.O.BOX 30, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Po, číslo vložky: 10331/R, IČO 50 559 079,

IBAN SK1675000000004024587764, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.zastavdlhy.sk .

Kontakty na zodpovednú osobu: p. Zdeněk Štelcl +421 917223165 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Účely spracúvania a právny základ spracúvania: Osobné údaje sú spracované za účelom rešenia dlhov klientov, resp. výkonu práva a riešenie Vašich požiadaviek s dlhmi. Podla § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, cl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy. Dalším účelom spracovania osobných údajov je správa Vašich dlhov v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, cl.6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré zahrňa aj kontrolu opatrení súvisiacich so zhromaždovaním osobných údajov optimalizovaných pre Vás. Spracovanie osobných údajov je preto nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo na ochranu oprávnených záujmov tretích osôb.

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: Identifikačné údaje, kontaktné údaje, zmluvné

údaje, údaje týkajúce sa pohladávok, prípadne platobné informácie. Údaje z uvedených kategórií osobných

údajov nám boli poskytnuté od subjektu (na základe splnomocnenia), s ktorým ste uzatvárali zmluvu, na podklade ktorej dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov (ďalej ako „Subjekt“).

Príjemcovia: V súvislosti s procesom riešenia dlhov poskytneme Vaše osobné údaje Subjektu a v

prípade, ak to bude nevyhnutné v rámci riešenia Vašich dlhov: veriteľom,postupcovi, inkasným spoločnostiam, fyzickým a právnickým osobám, poskytovatelom služieb, úradom, súdom, rozhodcovským súdom, súdnym úradníkom, advokátskej kancelárii, exekútorom.

Dlžka uschovania: Po vyreseniu Vašich dlhov, resp. po naplňaní predmetu Jednoduchej zmluvy a skoncení procesu riešenia Vašich dlhov kontrolujeme po uplynutí lehoty jednoho roku, či ešte stále potrebujeme Vaše údaje a dalšie uchovávanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami upravujúcimi dobu uchovávania osobných údajov.

Práva dotknutej osoby: V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. cl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároven máte právo namietat proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe cl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právo na podanie stažnosti dozornému orgánu:

V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladat, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s

právnym poriadkom, máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. cl. 77 GDPR právo podat sťažnost Úradu na

ochranu osobných údajov SR.

POUČENIE SUBJEKTA ÚDAJOV

Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenie"), informuje, že:

  1. osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,
  2. dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov je záujem Subjektu údajov o riešenie jeho dlhov a zasielanie informácií ponúk Správca, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
  3. pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani na profilovaniu / môže dôjsť k automatizovanému rozhodnutiu o zamietnutí návrhov Správca veriteľom a iným subjektom,
  4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia, toto bude robiť sám,
  5. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjekta údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než uvedeným tretím osobám (spolupracovníkom Správca na základe splnomocnenia Správca, k rešeniu dlhov Subjekta údajov),
  6. Dotknutá osoba (Subjekt údajov) má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

  Za ZASTAVDLUHY s.r.o., Organizačná zložka

  Vedúci

  Zdeněk Štelcl v.r.