Get Adobe Flash player

  Konkurz - vyrovnanie

 

Konkurz-vyrovnanie (oddĺženie podľa zákona)

Spracujeme Vám presne procesne správne "Návrh na povolenie oddĺženia" a podáme ho za Vás na príslušný konkurzný súd. Ak ste zapísanie do insolventného registra, veritelia sa môžu iba prihlásiť prihláškou svojej pohľadávky, nemôžu Vás naďalej kontaktovať, exekútor nemôže ďalej vykonávať exekučné konanie - ste chránení súdnou cestou.

Návrh Vám spracujeme za zlomok ceny iných spoločností či advokátskych kancelárií.

O Vašom úpadku formou oddlženia vždy rozhoduje súd, nikto iný.

Najvhodnejšie cesta ako sa zbaviť dlhov formou oddlženia ako pre ľudí na rodné číslo, tak aj SZČO-fyzické osoby. Vaša práca pri oddĺženiu - dodáte nám len potrebné podklady pre súd, o ostatné sa postaráme my!

ČO BY STE MALI O KONKURZE ČI ODDĹŽENIU ROZHODNE VEDIEŤ

NESĽUBUJEME ZARUČENÝ OSOBNÝ BANKROT - NA KĽÚČ, AKO ZÁZRAČNÉ, JEDNODUCHÉ A BEZBOLESTNE RIEŠENIE DLHOV SO ZARUČENÝM VÝSLEDKOM - NIE SME VŠEMOCNÝ - TO ČO VÁM MÔŽEME SĽÚBIŤ JE TO, ŽE PRE VÁS UROBÍME MAXIMUM MOŽNÉHO!!

HOVORÍME NA ROVINU - TÁTO CESTA ROZHODNE NIE JE JEDNODUCHÁ, ZÁZRAČNÁ ČI BEZBOLESTNÁ!! V NAŠOM BALÍČKU SLUŽIEB NÁJDETE TO ČO POTREBUJETE, A TÝM JE VSTUPNÁ KONZULTÁCIA, POMOC A SPRACOVANIE KONCEPCIE A PODANIE NÁVRHU NA KONKURZ A JEHO PRÍLOH AJ KONZULTÁCIE PO DOBU KONKURZU!

PRVÁ ČASŤ OSOBNÉHO BANKROTU JE RIADNE KONKURZNE KONANIE, KTORÉ MUSÍ PREDCHÁDZAŤ KONANÍU O ODDĹŽENIU A VRÁMCI KTORÉHO SA SPEŇAŽÍ CELÝ MAJETOK PODLIEHAJÚCI KONKURZU, A Z VÝŤAŽKU JEHO PREDAJA SA USPOKOJA VERITELIA. KONKURZU PODLIEHA CELÝ MAJETOK DLŽNÍKA A VŠETKY JEHO PRÍJMY, S VÝNIMKOU TEJ ČASTI, KTORÉ SÚ PODĽA ZÁKONA VYLÚČENÉ Z EXEKÚCIE. TO TEDA ZNAMENÁ I BYT V OSOBNOM VLASTNÍCTVE, RD, CHATA, ZÁHRADA, RYBNÍK, LES, PÔDA apod..

VÝHODY: - O všetkom rozhoduje súd, tz., aj o Vašom možnom pokračovaní po zamietnutí konkurzu, formou oddlženia - Oddĺženie trvá 3 roky, exekúcia bohužiaľ niekedy neobmedzene dlho - Konzultácie po celú dobu konkurzu - Sumu, ktorú má dlžník poskytnúť ročne na uspokojenie veriteľov, určuje súd s prihliadnutím na pomery

dlžníka - V prípade úspešného ukončenia oddĺženie sa pohľadávky stanú nevymáhateľné

NEVÝHODY: - NA KONKURZ MUSÍTE VŽDY MAŤ / zaplatenie preddavkov a nákladov predbežného správcu 663,88 € / - Musíte mať nejaký pravidelný príjem a zmieriť sa s tým, že po dobu 3 rokov z neho väčšinu neuvidíte - ak máte majetok nad 1.659,70 € - tento Vám bude predaný v rámci konkurzu na uspokojenie veriteľov. Konkurzu podlieha dokonca aj majetok tretích osôb, ktoré zabezpečujú záväzok dlžníka.

ALE STÁLE JE TO TROCHU LEPŠIE, AKO NEKONEČNÉ VEDENIE EXEKUČNÉHO KONANIA, VRÁTANE ZARUČENÉ STRATY MAJETKU A PODSTATNÉ ČASTI VAŠICH PRÍJMOV !!!

ZÁKLADNÉ FAKTY:

Podmienky: - podmienky osobného bankrotu upravuje zákon o konkurze a reštruktualizácie. - hlavnou podmienkou je platobná neschopnosť - dlžník má mať nezaplatené 30 dní po lehote splatnosti aspoň

dva peňažné dlhy viac ako jednému veriteľovi a nie je schopný splatiť. - u fyzickej osoby podnikateľa prichádza do úvahy aj predlženie. - povinnými prílohami návrhu sú zoznamy všetkého majetku, záväzkov, spriaznených osôb dlžníka, doklad o zaplatení preddavkov na odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 663,88 €.

Predbežný správca a správca : - súd môže aj nemusí predbežného správcu ustanoviť - dôvodom, pre ktorý ho ustanovuje, je pochybnosť, či majetok dlžníka postačuje aspoň na náklady konkurzu - ak predbežný správca nebude ustanovený, preddavok sa dlžníkovi vráti - ak súd malý konkurz vyhlási, zároveň ustanový správcu konkurznej podstaty a vyzve veriteľov, aby v zákonnej

lehote prihlásili svoje pohľadávky - správca ďalej vedie konkurz, speňaží majetok dlžníka az výťažku pomerne uspokojí veriteľov, ktorí si zákonným spôsobom prihlásili pohľadávky.

Manželia : - ak bude konkurz vyhlásený na fyzickú osobu, ktorej majetok je aj v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, toto zaniká a musí sa najprv vyporiadať.

Oddĺženie : - oddlženie je len možnou následnou fázou po úspešnom ukončení malého konkurzu - dlžník môže návrh na oddĺženie podať súčasne s návrhom na vyhlásenie konkurzu alebo v jeho priebehu.

Záleží na súde, či vyhovie. - oddlženie sa týka pohľadávok veriteľov, ktoré neboli zo zpeněženého majetku uspokojené v rámci osobního bankrotu - povolením oddlženia začína skúšobná lehota tri roky, počas ktorých správca schvaľuje určené úkony dlžníka - dlžník hradí správcovi na konci každého roka určenú sumu z príjmov (nesmie byť vyššia ako 70% jeho čistých príjmov za celý rok). Z nej správca po odpočítaní svojej odmeny pomerne uspokojuje veriteľov.

Príjem : - dlžník sa počas skúšobnej lehoty musí snažiť o pravidelný príjem, musí súdu dokázať, že má úprimný záujem zaplatiť svoje dlhy - ak jeho príjem za jeden skúšobný rok bude menší ako 331,94 €, čo je minimálna výška odmeny správcu při oddĺženiu, súd zruší skúšobné obdobie - po uplynutí skúšobného obdobia súd môže rozhodnúť o oddĺžení. Pohľadávky vzniknuté dovtedy už veritelia nebudú môcť vymáhať - oddĺženie sa nevzťahuje na dlhy vzniknuté po zrušení konkurzu, hoci v rámci trojročnej skúšobnej lehoty.

VÝSLEDOK CELÉHO OSOBNÉHO BANKROTU MÔŽE ZÁLEŽAŤ NA TOM, ČI STE SPOLUPRACOVALI PŘI KONKURZE. ZBYTOČNÉ OBŠTRUKCIE SA NEVYPLÁCAJÚ. ABY SÚD POVOLIL ODDLŽENIE, ZABUDNITE NA OBŠTRUKCIE A POHODLNÝ ŽIVOT !!!

OSOBNÝ BANKROT KROK ZA KROKOM

1. Dlžník našim prostredníctvom podá návrh na vyhlásením konkurzu spolu s prílohami, ktoré vyžaduje zákon. Tento návrh aj prílohy musia spĺňať všetky formálne náležitosti, nechajte túto prácu na nás, rozumieme jej. Po podaní súd začne konkurzné konanie, ktorého cieľom je zistiť existenciu a výšku majetku dlžníka, zistiť, akých má veriteľovo a aké má záväzky.

2. Ak sa preukáže, že majetok dlžníka má minimálnu hodnotu 1.659,70 €, súd pokračuje vyhlásením konkurzu. V opačnom prípade zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku.

3. V konkurze je vymenovaný správca konkurznej podstaty. Od poskytovania súčinnosti dlžníka správcovi, môže závisieť celkový výsledok osobného bankrotu - obštrukcie či nedostatok spolupráce, môžu byť pre súd dôvodom na nepovolenie oddĺženia.

4. Po skončení speněžovania majetku správcu konkurznej podstaty vypracuje rozvrhové uznesenie, ktoré po schválení súdom určí, akým spôsobom sa uspokoja veritelia a tým je konkurz ukončený.

5. Nasleduje oddĺženie. Nie však vždy (súd ho totiž môže, no nemusí povoliť). Ak ho povolí, bude ustanovený dlžníkovi správca a pokračuje sa v uspokojovaní pohľadávok veriteľov počas skúšobného obdobia troch rokov. O výške splátok rozhoduje súd, pričom táto nemôže prekročiť 70% príjmov dlžníka.

6. Ak aj počas skúšobného obdobia dlžník spolupracuje so správcom a zároveň má dostatočné príjmy na uspokojenie odmeny správcu a aspoň minimálne uspokojovanie svojich veriteľov, nemala by vzniknúť žiadna komplikácia, pre ktorú by súd zrušil skúšobné obdobie ešte pred jeho uplynutím.

7. Po uplynutí skúšobného obdobia, súd rozhodne o oddĺženie a proces osobného bankrotu je ukončený.

SÚD DBÁ PŘI ROZHODOVANÍ O POVOLENÍ HLAVNE :

- na to, ako ste si plnili povinnosti počas konkurzu, dôležité je subjektívne presvedčenie súdu, že ako dlžník ste vyjadrili poctivý zámer vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie veriteľov.

- na povolenie oddlženia je najpodstatnejšie, aby ste boli v čase rozhodovania súdu zamestnaný alebo, aby ste vykonával inu zárobkovú činnosť.

- nemenej podstatné je, aj ako bol formulovaný návrh na povolenie oddĺženie, z ktorého súd vychádza, my túto prácu vieme, tak ju nechajte odborníkom a rozhodne to nie sú zbytočne Vami vyhodené peniaze.

CELÝ PROCES AKO VIDÍTE, NIE JE JEDNODUCHÝ, PRETO TO NECHAJTE NA NÁS, POMÔŽEME VÁM V ŇOM.

 

"Čo teda mám pre to urobiť?" Zavolať na naše kontakty, alebo

Vyplniť kontaktný formulár a odoslať ho a my Vás budeme kontaktovať do 48 hodín k dohode termínu schôdzky, pochopte to, že na vyrešenie Vášho problému je zapotrebí osobný kontakt a Váš čas. Iba tak Vás môžeme pravdivo informovať a rozobrať Vašu situáciu a nájsť spoločne pre Vás čo najvýhodnejšie riešenie, ako von z Vašej naozaj ťažkéj situácie.

  

Formulár Konkurz - vyrovnanie

Email:
Meno:
Váša požiadavka:
Antispam - koľko je 3x3