Get Adobe Flash player

  O nás


firma

PAMÄTAJTE - Stojíme VŽDY NA VAŠEJ STRANE PRI POMOCI V RIEŠENIU VAŠICH DLHOV !

Sme neštátna, komerčná, prospešná spoločnosť. Poskytujeme poradenstvo spotrebiteľom / dlžníkom /, a to najmä v situácii, keď v dôsledku zmeny svoje životné situácie nemôžu riadne platiť svoje dlhy, spočiatku je poradenstvo zdarma, avšak neskôr, po Vašom rozhodnutí, za ceníkové ceny.

Sme špecialisti na riešenie dlhov

 • Naším cieľom je všeobecne prospešnú činnosťou pozitívne pôsobiť na spotrebiteľov, aby mali hlbšie finančne-právne povedomie a k prípadnému riešeniu svojej platobnej neschopnosti pristupovali zodpovedne a aktívne. Taktiež by sme chceli dosiahnuť, aby veritelia (teda najmä banky, úverové či leasingové spoločnosti) boli pri poskytovaní svojich finančných produktov a pri riešení prípadných problémov dlžníka so splácaním viac sociálne zodpovední.
 • Našim poslaním je kvalitná a účinná poradenská činnosť pre občanov vo finančnej tiesni v hroziacej alebo existujúcej platobnej neschopnosti alebo v exekúcii, dražbe, zrážok zo mzdy.

Sme teda radcom a pomocníkom spotrebiteľov, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni. Pomáhame objektívne vyhodnotiť aktuálnu situáciu a urobiť správne rozhodnutia.

Obhajujeme záujmy spotrebiteľskej verejnosti, garantujeme nezávislosť a nestrannosť služieb, ktoré poskytujeme.

Sme schopní vykonať pre klienta vše, včetne našej celej produktovej rady bez zbytočných nákladov z jeho strany. Sme schopní a pripravení maximálne klientovi pomôcť pri riešení a vyriešenie jeho problému.O vašom prípade môže rozhodnúť súd, potom ste chránení pred slovnými útokmi a nátlakom veriteľov, rozhodcov, advokátov, inkasných agentúr i exekútorov ...

Ponúkame riešenie dlhov formou rokovania s veriteľmi, v krajných prípadoch oddĺženie súdnou cestou - prípravy konkurzných návrhov.

Referencie viz.referencie stačí sa pozrieť.

Výhody :  Bezplatné poradenstvo, bez poplatku vopred / mimo spracovania dokladov, bez nahliadnutia do registrov, vyplňte on-line žiadosť a my Vám odpovieme, rýchlosť, vzájomná komunikácia, pomôžeme s exekúciami, v rozhodcovskom konaní a v komunikácii so súdmi.

Ušetrite na úrokoch, na pokutách a penále, a na nákladoch právneho zastúpenia.

Druhy poskytovaných služieb

Poskytujeme najmä tieto prospešné služby:

 • Podporujeme spotrebiteľa radou a konzultácií pri hľadaní a výbere takých riešení, ktoré im umožnia čo najlepšie zvládnuť následky ich neschopnosti splácať dlhy. Pomáhame klientom radou a konzultácií znížiť negatívny dopad problémov so splácaním na ich finančnú stabilitu. Spotrebitelia sa na nás môžu obrátiť pre radu a konzultáciu hlavne v situácii, keď nie sú schopní splácať čerpanej úvery alebo pôžičky a majú záujem o tejto skutočnosti informovať svojich veriteľa a dohodnúť sa s nimi pokiaľ možno na takomto riešení situácie, ktoré nevyústi v podaní žaloby, exekúciu majetku či v podaní návrhu na oddĺženie spotrebiteľa.
 • Koordinujeme, podporujeme, asistujeme a vytvárame podmienky pre komunikáciu a spoluprácu medzi spotrebiteľmi, ich veriteľmi, súdmi a súdnymi exekútormi. Pomáhame spotrebiteľom nájsť taký návrh riešenia ich situácie, ktorý by mohol byť pre ich veriteľa prijateľný a pritom zachováva aspoň minimálnu finančnú stabilitu spotrebiteľa. Spotrebiteľom pomáhame vhodne formulovať obsah písomností takým spôsobom, aby bol vecný a konkrétny.
 • Vypracovávame klientom návrh na oddĺženie - insolvenčný návrh (osobný bankrot). Informujeme klienta o právnych následkoch oddĺženie a jeho priebehu, nutnosti zložiť súdu zálohu a ďalších okolnostiach vzťahujúcich sa k "osobnému bankrotu". Predovšetkým sa koncentrujeme na formálnu správnosť predpísaných formulárov, ktorú súdy veľmi striktne hodnotí.
 • Vysvetľujeme klientom, ako prebieha vymáhací proces, ako postupujú veritelia pri vymáhaní pohľadávok, kedy dlžníkom hrozí skutočne exekúcia a kedy sa jedná len o psychologický nátlak.

Komu sú služby určené

Naše služby sú určené najmä:

 • tým, ktorým hrozí platobná neschopnosť (insolvencie), teda je zrejmé, že v dôsledku nepredvídanej zmeny životné situácie nebudú schopní splácať svoje dlhy riadne a včas;
 • tým, ktorí sa v platobnej neschopnosti už ocitli, tj. po určitú dobu sú v omeškaní so splácaním svojich dlhov.
 • všem tým, krorý dlžia, majú problémy s exekúciou, dražbú, zrážkami zo mzdy atd..

Služby poskytujeme fyzickým osobám – spotrebiteľom /dlžníkom/.

Spôsob poskytovania služieb

Naše služby poskytujeme:

 • bezplatne (služby za odborné poradenstvo nič nezaplatíte);
 • nestranne (neuprednostňujeme záujmy žiadneho účastníka, našou snahou je, aby bolo prostredníctvom našej rady a konzultácie našlo také riešenie, ktoré bude prijateľné tak pre dlžníka, ako aj jeho veriteľov);
 • nezávisle (služby poskytujeme nezávisle na postojoch našich zakladateľov, súčasných či budúcich partnerov, štátnych alebo iných subjektov, ktoré by mohli mať na výsledku riešenia prípadu nášho klienta akýkoľvek záujem);
 • diskrétne (s osobnými údajmi svojich klientov nakladáme plne v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov).

V oblasti dlhového poradenstva neposkytujeme najmä tieto služby:

 • poskytovanie, odporúčaní či propagáciu akýchkoľvek finančných produktov (úvery, pôžičky a pod.);
 • prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, ručitelstvo;
 • právne poradenstvo smerujúce k porušeniu či obchádzaniu platných právnych predpisov.

Náš Konzultant – Poradca, neuprednostňuje záujmy žiadneho účastníka, hľadá riešenie optimálne pre dlžníka a zároveň prijateľné pre veriteľa.

Jedná diskrétne s podkladmi získanými od klientov, zvlášť s osobnými údajmi.  Neposkytne, neodporučí a nepropaguje žiadne finančné ani iné produkty.

 1. Konzultant - Poradca odpovedá na telefonické, elektronické a osobné, ponúkne ďalšie komunikačné postupy (najlepšie osobná schôdzka, telefonát, email, zaslanie dokumentov).
 2. Z rokovania Konzultanta - poradcu je zrejmý záujem o klienta, vedie rozhovor tak, aby zodpovedal stavu, vzdelania a skúsenostiam klienta. Poradca klientovi vysvetlí právne a odborné termíny, pokiaľ zo situácie nevyplýva, že im klient rozumie a chápe ich.
 3. Konzultant - Poradca vyzve klienta k oznámeniu jeho dotazu (žiadosti), vypočuje klienta a položí doplňujúce otázky; vychádza z informácií poskytnutých klientom, koncentruje sa na stav jednotlivých záväzkov a identifikáciu (potenciálnych) príčin finančných problémov klienta a ich elimináciu; následne klientovi odpovie s dôrazom na jasnosť a zrozumiteľnosť.