Get Adobe Flash player

                      Ceník produktov


30 €

Platba klienta ihneď na mieste spolupracovníkovi spoločnosti ZASTAVDLHY s.r.o. / Platba za spracovanie podkladov a konzultáciu, vrátane celej administratívy a poštovného, prípadná doprava /. Ak klient nemá na zaplatenie spolupracovník využije žltej zloženky a klient svojím podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie, že pokiaľ túto platbu spolupracovníkovi neuhradí, nebude ďalej pokračovať v riešení jeho požiadavkov. Platí pre všetky produkty.


400 € „RIEŠENIE DLHOV“ túto sumu klient neplatí v žiadnom prípade vopred, zvlášť, či akýmkoľvek iným spôsobom, je vykonaná vzájomným zápočtom z jeho splátky / platba za spracovanie zmluvy, vypracovanie návrhov pre všetky jeho veriteľov, zastupujúcich, exekuujúcích,konzultácie, telefóny s veriteľmi, odosielanie doporučenej pošty každému veriteľovi vrátane zastupujúcich či právne vykonávajúcich. Z tejto sumy sa taktiež odvádza DPH. Táto suma je úhrada na rozjazd celého procesu získania Vášho "Riešenia dlhov".
Spoločnosť začína pre Vás pracovať po obdržaní Vašej celej splátky
100 € expresný príplatok za spracovanie do 10 dní od dodania podkladov
10% „riešenie dlhov“ z každej Vašej nasledujúce splátky, ak zaplatíte prvú splátku v minimálnej výške 400 € vč.DPH do 7 dní po spísaní zmluvy / platba za ďalšie spracovanie podkladov Vašim veriteľom, telefonáty, doporučené poštovné a administratívne úkony pri riešení Vášho prípadu, z tejto sumy sa odvádza taktiež DPH /.
20%
„riešenie dlhov“ z každej Vašej nasledujúce splátky, ak nestihnete zaplatiť prvú splátku v minimálnej výške 400 € vč.DPH do 7 dní po spísaní zmluvy, ale po zaplatení 6-tich pravidelných splátok automaticky prechádzate do splátky vo výške 10% / platba za ďalšie spracovanie podkladov Vašim veriteľom, telefonáty, doporučené poštovné a administratívne úkony pri riešení Vášho prípadu, z tejto sumy sa odvádza taktiež DPH /.
100 €
„riešenie dlhov“ za oneskorené dodanie ďalšieho veriteľa, ktorý nie je zapísaný v "Mandátnej zmluve", nutná telefonická domluva s centrálou spoločnosti o navýšenie splátky podľa výšky Vášho pridaného dlhu, minimálne vo výške 30 €.
Svojím podpisom a súhlasom s týmto cenníkom, dávam spoločnosti ZASTAVDLHY s.r.o. svoj
výslovný súhlas, aby uskutočnila zníženie 100 € z mojej súčasnej splátky, alebo po telefonickej dohode s centrálou spoločnosti sa dohovorím na spôsobe úhrady tejto sumy. Bez uhradenia tejto sumy nebude Vami požadovaný veriteľ zahrnutý do procesu a nebude sa s ním vôbec pracovať.

250 € spracovanie vyjadrenie pre "Rozhodcovské konanie".
Svojím podpisom a súhlasom s týmto cenníkom, dávam spoločnosti ZASTAVDLHY s.r.o. svoj
výslovný súhlas, aby uskutočniľa zníženie 250 € z mojej súčasnej splátky, alebo po telefonickej dohode s centrálou spoločnosti sa dohovorím na spôsobe úhrady tejto sumy. Bez uhradenia tejto sumy nebude vyjadrenie pre rozhodcovské konanie spracované, Vám po zaplatení budú zaslané podklady na podpis a odoslanie príslušnému rozhodcovi.
100 € expresný príplatok za spracovanie do 10 dní od dodania podkladov

350 € „riešenie dlhov“ spracovanie podkladov s konzultáciou na podanie odvolania, odporov, návrhov, vyjadrenie k miestnej a vecnej príslušnosti súdov, podanie vyjadrenia či doplnenie na súdne pojednávanie, odvolanie k súdnemu konaniu, rozhodcovských rozsudkov či k nariadenej exekúcii. Svojím podpisom a súhlasom s týmto cenníkom, dávam spoločnosti ZASTAVDLHY s.r.o. svoj výslovný súhlas, aby uskutočnila zníženie 300 € z mojej existujúce splátky, alebo po telefonickej dohode s centrálou spoločnosti sa dohovorím na spôsobe úhrady tejto sumy. Bez uhradenia tejto sumy sa uvedené podanie súdnej alebo exekučné konanie nezpracuje, Vám po zaplatení budú zaslané na podpis a odoslanie podklady príslušnému súdu alebo Exekutorskému úradu. Dôrazne Vás týmto upozorňujeme na zbytočné zmeškanie odvolacích lehôt, preto nás s akoukoľvek súdnym či exekučným usnesenim okamžite, bezodkladne zoznámte. Platba sa vzťahuje k jednotlivému prípadu, ak v danej veci bude potrebné podať ďalšie odpor, odvolanie atď., platba prebehne znova.
100 € expresný príplatok za spracovanie do 10 dní od dodania podkladov

  50 € spracovanie Návrhu veriteľovi o splátkový kalendár

250 € „VYMÁHANIE DLHOV“ fyzická osoba preddavok za prácu, nasledne 20% z každej vymoženej splátky či celkového dlhu
100 € expresný príplatok za spracovanie do 10 dní od dodania podkladov

500 € „konkurz-vyrovnanie,oddlženie“, pri počte veriteľov do 15.
580 € - pri počte veriteľov do 25.
620 € - pri počte veriteľov do 35.
670 € - pri počte veriteľov nad 45.
+ 120 € Platba v prípade, že sa podávajú spoločne návrhy na povolenie konkurzu a oddĺženia na manželov.
Ak klient momentálne nemá na jednorazovú platbu dostatok finančných prostriedkov, môže túto platbu rozdeliť až do 3 splátok, spoločnosť začne konat po zaplatení 2.splátky.

300 € JEDNODUCHÁ ZMLUVA „ Zmluva o sprostredkovaniu a zastúpeniu klienta pre jednotlivé úkony / spracovanie podkladov súdu, ex, rozhodca, dražieb /
100 € expresný príplatok za spracovanie do 10 dní od dodania podkladov